Algemene voorwaarden Werkdaad Massage

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtnemer: Werkdaad Massage. Gevestigd aan De Busken 27, 1566 XE te Assendelft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK-nummer 67004822, mede handelend onder de naam Yappa Yog.
1.2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer Werkdaad Massage aangaat, aan opdrachtnemer Werkdaad Massage een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer Werkdaad Massage een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.3. Klant: Is de natuurlijke persoon die met de opdrachtnemer Werkdaad Massage een overeenkomst sluit;
1.4. Overeenkomst (van opdracht): afspraak tussen de opdrachtgever/klant en de opdrachtnemer Werkdaad Massage conform het bepaalde in de overeenkomst.
1.5. Offerte: Een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

1.6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer Werkdaad Massage met betrekking tot de overeenkomst wordt verricht.

Artikel 2. Diensten

2.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage verzorgt lichaamsmassages; Cupping massage, Cosmetische Cupping en Cellulite Cupping, voetreflex massage en bedrijfs-(stoel)massages op locatie.
2.2. Bij opdrachtnemer Werkdaad Massage worden er absoluut geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan opdrachtnemer Werkdaad Massage afzien van een behandeling. De klant zal worden doorverwezen naar de behandelend arts of specialist. Adviezen en behandelingen van Werkdaad Massage zijn gebaseerd op kennis van de in artikel 2.1 genoemde diensten.
2.3. Indien er twijfel is over een aandoening of blessure of contra indicatie (contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden) dan kan er door de opdrachtnemer Werkdaad Massage besloten worden om af te zien van het geven van een massage en wordt de klant doorverwezen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn alleen mogelijk zodra uw behandelend arts hierin schriftelijk toestemt.
2.4. Opdrachtnemer Werkdaad Massage verricht  geen erotische massages en/of erotische diensten/handelingen en verzoeken van dien aard meer specifiek seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden door opdrachtnemer Werkdaad Massage niet op prijs gesteld,
2.5. Indien de in lid 2.4 genoemde situatie zich voordoet zal opdrachtnemer Werkdaad Massage de behandeling per direct stoppen. Het gehele bedrag van de massage (behandeling) inclusief eventuele extra gemaakte onkosten zoals reiskosten en parkeerkosten is de klant dan alsnog verschuldigd en zal volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Toepasselijkheid en aanvaarding

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer Werkdaad Massage diensten voor opdrachtgever/klant zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
3.2. Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en overlegd. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever/klant zijn niet geldig.
3.3. Bij aanvaarding van de offerte, (opdracht)bevestiging, overeenkomst en de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever/klant zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
3.4. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is te alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met opdrachtgever/klant besproken of schriftelijk medegedeeld. 
3.5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer Werkdaad Massage en opdrachtgever/klant zullen in overleg treden over de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 4. Offerte

4.1. Een verstuurde offerte aan de opdrachtgever/klant is twee weken geldig, afhankelijk van het moment van de opdracht.
4.2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

4.3. Indien opdrachtgever/klant een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer Werkdaad Massage het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding te herroepen.
4.4 Opdrachtnemer Werkdaad Massage kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen van de offerte moet worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 4.4 bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer Werkdaad Massage aan de opdrachtgever/klant bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4.6. Alle in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht en exclusief reiskosten en BTW (indien van toepassing).

Artikel 5. Tarief/prijs

5.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
5.2. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever/klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijke te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever/ klant kennis heeft kunnen nemen van de aangekondigde prijsverhoging.
5.3. Alle prijzen/tarieven van de aangeboden diensten die op de website van opdrachtnemer Werkdaad Massage zijn vermeldt, zijn (sedert het derde kwartaal van 2020) conform de nieuwe kleine ondernemers regeling (KOR) vrijgesteld van B.T.W en OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Artikel 6. Facturatie en betaling

6.1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten en de bedragen dienen te worden voldaan in euro´s.
6.2. Betaling dient te geschiedde middels contante betaling na een behandeling bij een particuliere klant. Indien er door de opdrachtnemer Werkdaad Massage en de opdrachtgever/klant wordt overeengekomen om via een factuur een betaling van een behandeling te voldoen, wordt door de factuur door opdrachtnemer Werkdaad Massage via de e-mail of per post gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Opdrachtnemer Werkdaad Massage zal indien van toepassing aangeven op de factuur welke betalingstermijn voor u van toepassing is. Betalingen worden voldaan op een door Werkdaad Massage aan te geven wijze.

6.3. Alle door de opdrachtnemer Werkdaad Massage gemaakte onkosten die betrekking hebben op de opdracht/behandeling, waaronder begrepen parkeerkosten en reiskosten worden eveneens opgenomen in de factuur.

Artikel 7. Opdracht/beëindiging

7.1. De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.
7.2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.
7.3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, en als die termijn is verstreken, en er door de opdrachtgever/klant geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.
7.4. De overeenkomst dient schriftelijk aangetekend dan wel digitaal, per e-mail te worden beëindigd. De opzegtermijn hiervan bedraagt dertig dagen.

Artikel 8. Aanvaarding/totstandkoming van opdracht

8.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage doet op basis van een telefonisch, persoonlijk (intake) gesprek of offerte een gedetailleerd aanbod aan opdrachtgever/klant, waarin alle te leveren diensten, kosten en eventuele onkosten waaronder reiskosten nauwkeurig zijn beschreven.
8.2. Het definitieve aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de door de opdrachtnemer Werkdaad Massage te verrichten werkzaamheden, waaronder de volledige kosten, de doelstelling, de aanpak, het toepassingsgebied en het begin- en eindtijdstip van de opdracht.
8.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever/klant het aanbod aanvaardt. De bevestiging van de overeenkomst geschiedt digitaal of per post. Alle gemaakte mondelinge afspraken dienen door opdrachtgever/klant altijd schriftelijk bevestigd te worden. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtgever/ klant zijn bevestigd.
8.4. Indien de opdrachtgever/klant zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt, is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.
8.5. De opdrachtnemer Werkdaad Massage behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht

9.1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Beide partijen zullen in overleg opnieuw het tijdstip van de voltooiing van de opdracht als deze door de wijziging worden beïnvloed.
9.2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer Werkdaad Massage de opdrachtgever/klant hierover van tevoren inlichten.
9.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer Werkdaad Massage een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid van de oorspronkelijke opdracht.
9.4. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer Werkdaad Massage kunnen worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer Werkdaad Massage geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtgever/klant kunnen worden toegerekend, zal opdrachtnemer Werkdaad Massage wel meerkosten in rekening brengen.

Artikel 10.  Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

10.1. De dag waarop de schriftelijke annulering/uitstel bij Opdrachtnemer Werkdaad Massage is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
10.2. Annulering van een massagebehandelingen door opdrachtgever/klant geschiedt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum. Indien een afspraak voor de behandeling niet tijdig uiterlijk 24 uur heeft geannuleerd of niet verschijnt, zal opdrachtnemer Werkdaad Massage 100% van de afspraak kosten in rekening brengen inclusief alle bijkomende kosten. U dient deze factuur te voldoen binnen een betalingstermijn van 14 dagen.
10.3. Indien opdrachtgever/klant een overeengekomen opdracht binnen 14 dagen voor de aanvang van de opdracht, annuleert of tussentijds beëindigt zal opdrachtnemer Werkdaad Massage 50% van het totaalbedrag bij opdrachtgever/klant in rekening brengen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever/klant zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren indien:
– Opdrachtgever/klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt
– Indien de wederpartij komt te overlijden. Ieder der partijen is bij overlijden gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden.

11.2. Door de ontbinding van de overeenkomst worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
11.3. Indien er reden is voor twijfel bij opdrachtnemer Werkdaad Massage omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever/klant, is opdrachtnemer Werkdaad Massage bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever/klant zekerheid over de betaling heeft verschaft.

Artikel 12. Verzuim niet tijdige nakoming betaling

12.1. Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever/klant.
12.2. Na het verstrijken van de betalingsdatum is opdrachtgever/klant in verzuim. Opdrachtnemer Werkdaad Massage stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft opdrachtgever/klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn er niet betaald is, is opdrachtgever/klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is opdrachtnemer Werkdaad Massage gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
12.3. Indien de opdrachtgever/klant na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is opdrachtnemer Werkdaad Massage tevens gerechtigd het in lid
12.4 vermelde bedrag te verhogen met de incassokosten. Alle buitengerechtelijk incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever/klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld volgens de geldende wettelijke tarieven.

Artikel 13 . Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer Werkdaad Massage is beperkt tot de schade die te wijten is aan een duidelijk gevolg van de niet-nakomring of gebrekkige nakoming.
13.2. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt o.a. verstaan: gevolgschade; schade in de vorm van geleden verlies en gederfde winst. voor de opdrachtgever/klant.
13.3. Opdrachtgever/klant dient Opdrachtnemer Werkdaad Massage te allen tijde van alle feitelijke informatie te voorzien. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van feitelijke (medische) informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen door opdrachtgever/klant.
13.4. Opdrachtnemer Werkdaad Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten indien opdrachtgever/klant onjuiste informatie heeft verschaft of bij het verzwijgen van blessures en/of ziektes.
13.5. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, met inachtneming van de wet en jurisprudentie daaromtrent wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer Werkdaad Massage geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer Werkdaad Massage niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
14.3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever/klant, opdrachtnemer Werkdaad Massage hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

14.4. Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer Werkdaad Massage zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.5. Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever/klant als opdrachtnemer Werkdaad Massage gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
14.6. Opdrachtgever/klant heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer Werkdaad Massage het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 15. Geheimhouding en Privacy

15.1. Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever/klant houdt opdrachtnemer Werkdaad Massage zich in alle gevallen aan wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
15.2. Opdrachtnemer Werkdaad Massage doet er alles aan om de privacy van de opdrachtnemer/klant te waarborgen en Opdrachtnemer Werkdaad Massage gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever/klant, en doet er alles aan om deze te beschermen.
15.3 Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft de wijze om de privacy van de opdrachtgever/klant te waarborgen opgenomen in haar privacybeleid. Deze is terug te vinden op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl). Opdrachtnemer Werkdaad Massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
15.4. Opdrachtnemer Werkdaad Massage heeft, binnen de geldende wettelijke beperkingen, een geheimhoudingsplicht en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.

15.5. Opdrachtnemer Werkdaad Massage is verplicht om alle vertrouwelijke, informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever/klant en overige, bij de uitoefening van haar werkzaamheden zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
15.6. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

15.7. Opdrachtnemer Werkdaad Massage zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever/klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.

Artikel 16. Dossierbeheer en inzage

16.1. Opdrachtnemer Werkdaad Massage zal, een dossier bijhouden van de personen die een behandeling hebben gehad.

16.2. Opdrachtnemer Werkdaad Massage en de directe betrokkenen die de behandeling heeft gehad recht op inzage in dit dossier.

Artikel 17. Klachten

17.1. Indien u klachten heeft over de verrichte werkzaamheden van opdrachtnemer Werkdaad Massage dient u dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 7 dagen na afronding van de werkzaamheden gemotiveerd aan opdrachtnemer Werkdaad Massage kenbaar te maken. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever/klant geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
17.2. Bij klachten kunnen op meerdere manieren contact worden opgenomen met de eigenaresse van Werkdaad Massage, Mw. C. S. Mahangoe. Klachten kunnen in eerste instantie telefonisch door een opdrachtgever/klant worden gemeld. Opdrachtgever/klant  heeft bij klachten ook de mogelijkheid om online op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl) een klachten formulier in te vullen. Klachten kunnen per e-mail: info@werkdaadmassage.nl bij de opdrachtnemer Werkdaad Massage worden ingediend.
17.3. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer Werkdaad Massage de mogelijkheid om in overleg tot een oplossing te komen of het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer Werkdaad Massage het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.
18.2. Onverminderd het recht van Werkdaad Massage, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Werkdaad Massage, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden Werkdaad Massage Versie 1/ 4 september 2019
( de algemene Voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 67004822 ).