Privacybeleid Werkdaad Massage

Bij Werkdaad Massage doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, en doen er alles aan om deze te beschermen. Werkdaad Massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacybeleid willen wij u duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Werkdaad Massage, gevestigd aan De Busken 27, 1566 XE in Assendelft, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67004822 verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Contactgegevens Werkdaad Massage

Telefoon: +31 646612751

Contactpersoon: Mw. C S. Mahangoe Mail: info@werkdaadmassage.nl
Website: www.werkdaadmassage.nl

Verwerking persoonsgegevens

Werkdaad Massage ontvangt persoonsgegevens doordat de klant gebruik maakt van de diensten van Werkdaad Massage. Werkdaad Massage verwerkt de persoonsgegevens die door de klant aan ons zal worden verstrekt.
Bij de eerste behandeling wordt er middels een (intake) gesprek naar uw (medische) persoonsgegevens gevraagd. Uw behandelaar mw. C S. Mahangoe maakt hierbij gebruik van een intake formulier. Dit is van belang voor mw. C S. Mahangoe om te bepalen welke massage/behandeling voor u geschikt is, en om een massage/behandeling goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen. Tevens hebben wij de gegevens van het intake formulier nodig om te bepalen of wij wel/niet een behandeling aan u kunnen geven. (Bijvoorbeeld wegens medische redenen/contra indicaties).
De (persoons)gegevens die Werkdaad Massage vraagt en vastlegt zijn:
– Voornaam en achternaam.
– Adresgegevens.
– Geboortedatum.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Bijzonderheden over uw (medische) gezondheid.
– Beeldmateriaal (foto’s) na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Beeldmateriaal/ foto’s en uw rechten

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal (foto’s) van u als klant.

Natuurlijk gaan wij hier heel zorgvuldig mee om. Het beeld materiaal/ foto’s van u, zal middels een smartphone worden vastgelegd en zal beveiligd worden opgeslagen.

Het beeldmateriaal/foto’s waar u geheel/gedeeltelijke herkenbaar in beeld zou kunnen komen worden alleen geplaatst op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl) nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming (middels een schriftelijke toestemmingsverklaring) aan Werkdaad Massage heeft gegeven. De publicatie van het beeldmateriaal/foto’s op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl) is uitsluitend bedoeld als portfolio van de resultaten van onze behandelingen.
U heeft als klant ten alle tijde het recht om uw toestemming voor het plaatsen van uw beeldmateriaal/ foto’s op elk moment in te trekken. Dit doet u door middel van het invullen van de contactformulier op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl). Werkdaad Massage zal dan het beeldmateriaal/ foto’s van de website verwijderen en u daarover schriftelijk berichten. U bent/wordt door Werkdaad Massage als klant absoluut niet verplicht om foto’s/beeldmateriaal van u te laten maken van uw behandeling, en/of de resultaten van uw behandeling.

Doel verwerking persoonsgegevens
Werkdaad Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor de intake gesprek, voor uw gegevens en om eventuele klachten (mede door het invullen van een eventuele intake formulier) te inventariseren.
–  Ter registratie voor de eigen administratie.
–  Om te kunnen bellen of mailen indien dit nodig voor de uitvoering van de diensten.
–  Voor de afhandeling van uw betalingen en de verzending van facturen.
–  Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
–  Indien de wet het verplicht, zoals het doen van de belastingaangifte.
–  Voor toekomstige activiteiten en/of acties van Werkdaad Massage.
–  Beeldmateriaal (foto’s) van u als klant (na uitdrukkelijke toestemming) voor publicatie van de resultaten van onze behandelingen op de website van Werkdaad Massage, (www.werkdaadmassage.nl).
Uw rechten omtrent uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

U heeft te alle tijde het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien Werkdaad Massage uw persoonsgegevens verwerkt heeft op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Indien u hiertoe een verzoek indient dient u zich te legitimeren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Mw. C S. Mahangoe van Werkdaad Massage is als uw behandelaar de enige die toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
Beveiliging persoonsgegevens

Werkdaad Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegeven tegen te gaan en te waarborgen.

Bewaartermijn
Werkdaad Massage zal de persoonsgegevens bewaren zolang u klant bij ons bent. Werkdaad Massage zal in elk geval de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.
Cookies en vergelijkbare technieken

Werkdaad Massage maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat laten weten. Bij klachten kunt u op meerdere manieren contact opnemen met de eigenaresse van Werkdaad Massage, Mw. C. S. Mahangoe. U kunt in eerste instantie telefonisch via het nummer

06-46612751 of via Whatsapp contact met ons opnemen. U kunt ook de klachten formulier invullen online op de website van Werkdaad Massage (www.werkdaadmassage.nl). U kunt eventueel ook een e-mail sturen naar info@werkdaadmassage.nl.  Indien wij er onderling niet uit kunnen komen heeft u daarnaast het recht om contact op te nemen met de Autoriteit persoonsgegevens. (Dit is Nederlandse toezichthoudende gegevensbeschermings- autoriteit op het gebied van privacybescherming)

 
Wijziging in het Privacybeleid

Werkdaad Massage behoudt zich te allen tijden, het recht om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacybeleid of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Werkdaad Massage, Mw. C S. Mahangoe. U kunt bellen naar 06-46612751. Uw vraag kunt uw vragen ook stellen door het contactformulier op de website in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@werkdaadmassage.nl.